Warunki uczestnictwa i użytkowania


I. Przedmiot umowy, zmiany

§ 1 Charakter i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

Voltimum to cyfrowa platforma komunikacji i marketingu dla przemysłu elektrycznego. Voltimum oferuje swoim użytkownikom: informacje poprzez biuletyn, artykuły i artykuły promocyjne, fora, recenzje produktów i różne filmy, a także galerie zdjęć i inne oferty medialne.

§ 2 Warunki uczestnictwa i użytkowania

(1) Voltimum GmbH (zwana dalej „usługodawcą”) udostępnia na stronie www.voltimum.de platformę informacyjną (zwaną dalej „Voltimum”).

(2) Voltimum oświadcza, iż nie istnieją specjalne ryzyka związane z korzystaniem z usług elektronicznych.

Platforma informacyjna Voltimum skierowana jest wyłącznie do profesjonalistów z branży elektrycznej; są to w szczególności przedsiębiorcy (§ 14 BGB, por. art 43kodeksu cywilnego), ich pracownicy i stażyści. Konsumenci (§ 13 BGB, por. art. 221 kodeksu cywilnego) nie mogą zarejestrować się w Voltimum.

Uczestnicy mogą tworzyć indywidualne profile osobiste, pobierać treści dostępne w Voltimum i korzystać z innych bezpłatnych i odpłatnych usług dostępnych w Voltimum w ramach odpowiedniej dostępności.

Więcej informacji na temat usług można znaleźć w opisie usługi, § 8.

(3) Niniejsze Warunki uczestnictwa i użytkowania regulują udostępnienie usług przez usługodawcę oraz korzystanie z takich usług przez Ciebie jako odpowiednio zarejestrowanego użytkownika.

(4) Szczegółowe informacje na temat usługodawcy można znaleźć w naszym impressum.

§ 2 Zmiany Warunków uczestnictwa i użytkowania

(1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków uczestnictwa i użytkowania w dowolnym momencie, nawet podczas wprowadzania nowych usług, ze skutecznością nawet w ramach istniejących stosunków umownych. Takie zmiany zostaną zgłoszone przez usługodawcę co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem w życie zmian. Jeśli nie wyrazisz sprzeciwu w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia i nadal będziesz korzystać z usług po upływie terminu wniesienia sprzeciwu, zmiany zostaną uznane za ważne po upłynięciu terminu. W przypadku złożenia sprzeciwu umowa będzie kontynuowana zgodnie z poprzednimi warunkami. W powiadomieniu o zmianie usługodawca wskaże Ci Twoje prawo do sprzeciwu wraz z konsekwencjami.

(2) W przypadku zmiany podatku od wartości dodanej usługodawca jest uprawniony do dokonania korekty opłaty za dostęp Gold zgodnie ze zmianą, bez wcześniejszego prawa sprzeciwu.

II. Rejestracja, obsługa danych dostępu, zakończenie uczestnictwa

§ 3 Prawo do rejestracji

(1) Aby korzystać ze wszystkich usług dostępnych w Voltimum, musisz zarejestrować się jako użytkownik. Nie istnieje automatyczne prawo do zarejestrowania się. Usługodawca jest uprawniony do odrzucenia wniosków o uczestnictwo bez podania przyczyny.

(2) Rejestracja jest dozwolona tylko wówczas, gdy jesteś specjalistą w branży elektrycznej, tj. przedsiębiorcą (art 43kodeksu cywilnego), pracownikiem lub praktykantem z odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Konsumenci nie mają dostępu do naszej platformy informacyjnej. W przypadku osoby prawnej rejestracja musi być dokonana przez osobą fizyczną o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych i odpowiednio umocowaną do reprezentowania.

§ 4 Twoja rejestracja w Voltimum

(1) Dostawca usług oferuje wybór między dostępem podstawowym a dostępem Gold. Rejestracja do podstawowego dostępu jest dla Ciebie bezpłatna. Dostęp Gold oferuje znacznie rozszerzony zakres usług za miesięczną opłatą. Aktualnie obowiązująca opłata za dostęp Gold zostanie wyświetlona podczas procesu rejestracji. Więcej informacji na temat odpowiedniej oferty usług można znaleźć w § 8. Zawsze możesz przejść z podstawowego dostępu do dostępu Gold i odwrotnie.

Uwaga: Ponieważ wniosek o dostęp ma miejsce wyłącznie z celem, który przypisać można wyłącznie Twojej działalność gospodarczej lub zawodowej, nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia.

(2) Podczas procesu rejestracji zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła; są to obowiązkowe dane. Dostęp podstawowy umożliwia bezpłatne dodanie większej liczby danych użytkownika podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie. Podczas rejestracji płatnego dostępu Gold wymagane są dodatkowe obowiązkowe informacje; w szczególności pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, adres i kraj. Dane kontaktowe i inne informacje wymagane przez usługodawcę podczas procesu rejestracji muszą być podane przez Ciebie w sposób pełny i poprawny. Podczas rejestracji osoby prawnej należy również wskazać osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania.

(3) Po dostarczeniu przez Ciebie wszystkich wymaganych danych zostaną one sprawdzone przez usługodawcę pod kątem kompletności i wiarygodności. Jeśli informacje są poprawne z punktu widzenia usługodawcy i nie ma on innych wątpliwości, usługodawca aktywuje dostęp i powiadamia Cię o tym pocztą e-mail. Wiadomość e-mail jest uznawana za przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego. Po otrzymaniu wiadomości e-mail masz prawo do korzystania z Voltimum na podstawie niniejszych warunków. W tym celu musisz najpierw potwierdzić aktywację, klikając link zawarty w wiadomości e-mail.

§ 5 Odpowiedzialność za dane dostępowe

(1) Dzięki nazwie użytkownika lub adresowi e-mail i hasłu możesz zalogować się do Voltimum w dowolnym momencie po aktywacji dostępu i potwierdzeniu zgodnie z § 4 (3). Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, aby nazwa użytkownika nie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw do nazewnictwa lub znaków towarowych oraz nie naruszała zasad pożycia społecznego.

(2) Dane dostępu, w tym hasło, muszą być utrzymywane w tajemnicy przez użytkownika i nie mogą być udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

(3) Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że tylko Ty masz dostęp do Voltimum i korzystasz z usług dostępnych w Voltimum. Może to dotyczyć także osób przez Ciebie upoważnionych. Jeśli istnieje obawa, że nieupoważnione osoby trzecie dowiedzą się lub uzyskają dostęp do danych dostępu, usługodawca musi zostać niezwłocznie poinformowany. Zgodnie z prawem ponosisz odpowiedzialność za każde użycie i/lub inne działanie wykonane na podstawie Twoich danych dostępowych.

§ 6 Aktualizacja danych użytkownika

Masz obowiązek aktualizować swoje dane (w tym dane kontaktowe). Jeśli w okresie, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem nastąpi zmiana wskazanych danych, musisz natychmiast poprawić swoje dane w Voltimum w swoich osobistych ustawieniach (dostępne w zakładce: Mój profil). Jeśli Ci się to nie uda, poinformuj nas o zmienionych danych natychmiast e-mailem kundenbetreuung@voltimum.de 

§ 7 Zakończenie uczestnictwa

(1) Możesz zakończyć podstawowy dostęp do Voltimum w dowolnym momencie, wyrejestrowując się z portalu; w tym celu należy wysłać krótki e-mail na adres kundenbetreuung@voltimum.de.

(2) W przypadku dostępu Gold obowiązuje minimalny okres trwania umowy wynoszący dwanaście (12) miesięcy, począwszy od dostarczenia wiadomości e-mail zgodnie z § 4 (3). Od wygaśnięcia minimalnego okresu obowiązywania umowy umowa zostaje automatycznie przedłużona o okresy przedłużające wynoszące dwanaście (12) miesięcy, chyba że jedna ze stron wypowie umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego cztery (4) tygodnie przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy lub odpowiedniego okresu przedłużenia.

(3) Wraz z wejściem w życie wypowiedzenia dostępu Gold niniejszy stosunek umowny kończy się i nie można już korzystać z dostępu; nadal jednak można korzystać z naszego bezpłatnego podstawowego dostępu. Wraz z wejściem w życie wypowiedzenia podstawowego dostępu, cały stosunek umowny kończy się i można już korzystać z dostępu do naszych bezpłatnych usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania nazwy użytkownika i hasła, po wejściu w życie wypowiedzenia.

(4) Usługodawca jest uprawniony do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych utworzonych w trakcie uczestnictwa w ciągu 30 dni kalendarzowych od wejścia w życie wypowiedzenia i po upływie ustawowych okresów przechowywania danych.

III. Usługi i treści w Voltimum

§ 8 Oferta i dostępność usług

(1) Usługodawca zapewnia różne informacje i inne usługi do tymczasowego użytku w Voltimum, w zależności od wybranego dostępu (podstawowy lub Gold). Usługi takie mogą obejmować na przykład udostępnianie artykułów fachowych, filmów instruktażowych, porad praktycznych i innych treści (zwanych dalej zbiorczo „treścią”, patrz także § 10 ust. 1), możliwość tworzenia indywidualnych profili oraz kontaktowania się z innymi uczestnikami poprzez zadawanie pytań i sporządzanie komentarzy. Treść i zakres usług są określone przez odpowiednie ustalenia umowne, a także zgodnie z funkcjami dostępnymi obecnie na portalu. Na portalu są dostępne zarówno darmowe, jak i płatne usługi. Płatne usługi są oznaczone jako takie. Zasady korzystania z nich ujęto w § 12.

(2) Usługi dostępne w Voltimum mogą również obejmować usługi lub oferty stron trzecich, do których usługodawca zapewnia jedynie dostęp. Do korzystania z takich usług lub ofert, które są odpowiednio określane jako usługi lub oferty osób trzecich, stosuje się wyłącznie warunki umowne tych dostawców, które wskaże Ci właściwy dostawca. Umowa z takim dostawcą, na przykład dotycząca zakupu usługi lub towarów, jest zawierana wyłącznie między Tobą a (trzecim) dostawcą, a nigdy z usługodawcą.

(3) Usługodawca oświadcza, iż nie ingeruje w treść usług lub ofert osób trzecich.

(4) W przypadku płatnego dostępu Gold i wszystkich płatnych usług (w tym tych dostępnych w ramach podstawowego dostępu) dostawca usług gwarantuje dostępność w wysokości 99% miesięcznej średniej w swoim obszarze odpowiedzialności. Usługodawca stara się zapewnić nieprzerwaną dostępność swoich usług. Jednak z powodu usterek technicznych (takich jak przerwa w zasilaniu, usterki sprzętowe i w oprogramowaniu, problemy techniczne w łączach do transferu danych) występują tymczasowe ograniczenia lub przerwy.

§ 9 Zmiany usług

Usługodawca ma prawo w dowolnym momencie zmienić bezpłatne usługi udostępniane w Voltimum, udostępnić nowe usługi bezpłatnie i zaprzestać świadczenia bezpłatnych usług. Usługodawca uwzględni przy tym Twoje uzasadnione interesy.

§ 10 Ochrona treści, odpowiedzialność za treści osób trzecich

(1) Dane, teksty, dokumenty w formie obrazu i dźwięku, informacje i inne treści (zwane dalej łącznie „treściami”) dostępne w Voltimum są w większości chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności i są w każdym przypadku własnością usługodawcy, innych uczestników lub innych stron trzecich, które dostarczył właściwą treść. Zestawienie treści jako takie może być chronione jako baza danych lub zbiór baz danych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (§§ 4 ust.2, 87a ust.1 niemieckiej ustawy o prawie autorskim UrhG). Możesz korzystać z tych treści wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami uczestnictwa i użytkowania oraz w ramach wyznaczonych przez Voltimum i obowiązującego prawa.

(2) Treści dostępne w Voltimum pochodzą częściowo od usługodawcy, a częściowo od innych użytkowników lub innych osób trzecich. Treści użytkowników oraz innych osób trzecich są poniżej nazywane w skrócie „treściami osób trzecich”. Usługodawca nie przeprowadza w przypadku treści osób trzecich kontroli kompletności, prawidłowości i legalności i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość, legalność i terminowość treści osób trzecich, ani daje stosownych gwarancji. Dotyczy to również jakość treści osób trzecich i ich przydatności do określonego celu, a także w odniesieniu do treści osób trzecich na połączonych zewnętrznych stronach internetowych. Treści w Voltimum są zazwyczaj treściami osób trzecich i jako takie są one oznaczone lub natychmiast rozpoznawalne; pozostałe treści pochodzą od usługodawcy.

IV Korzystanie przez Ciebie z usług Voltimum

§ 11 Zakres dozwolonego użytkowania, monitorowanie czynności związanych z użytkowaniem

(1) Wszystkie gromadzone przez nas dane będą lub mogą być wykorzystywane w ramach naszej oferty usług, o ile nie jest to sprzeczne z prawem. Twoje prawo do używania jest ograniczone do dostępu do naszego portalu Voltimum i do korzystania z odpowiednich usług dostępnych na portalu w ramach zasad ujętych w niniejszych Warunkach uczestnictwa i korzystania.

(2) W celu korzystania z naszych usług, wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, za pomocą którego można wyświetlić informacje na naszej stronie. Aby móc w pełni korzystać z usług Voltimum, konieczna jest bezpłatna rejestracja. Usługodawca nie jest zobowiązany do udzielania porad zakresie niezbędnych warunków technicznych w swoim obszarze odpowiedzialności za umowne korzystanie z usług.

(3) Usługodawca wskazuje, że Twoje czynności związane z użytkowaniem mogą być monitorowane w zakresie dozwolonym przez prawo. Obejmuje to, w razie potrzeby, rejestrowanie danych połączenia IP i przebiegów rozmów, jak również ich ocenę w przypadku konkretnego podejrzenia naruszeń niniejszych Warunków uczestnictwa i użytkowania i/lub w przypadku konkretnego podejrzenia istnienia jakiegokolwiek innego bezprawnego działania lub czynu zabronionego.

§ 12 Korzystanie z usług płatnych

(1) Usługodawca oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne usługi na portalu. Pobieranie treści może również powodować powstawanie kosztów. Obowiązujące ceny można znaleźć w odpowiedniej ofercie. Za korzystanie z usług dostępnych w ramach dostępu Gold pobiera się miesięczną opłatę. Jeśli korzystanie z usługi (w tym pobieranie treści) podlega opłacie w w ramach podstawowego dostępu, przed otwarciem dostępu do odpowiedniej usługi otrzymasz powiadomienie online o właściwych kosztach, warunkach płatności i innych istotnych szczegółach. Tylko wtedy możesz skorzystać z odpowiedniej usługi, klikając odpowiedni przycisk.

Uwaga: Klikając odpowiedni przycisk („zamów z obowiązkiem zapłaty”) oświadczasz zobowiązująco, że zamierzasz korzystać z danej usługi. W ten sposób akceptujesz naszą ofertę świadczenia odpłatnej usługi. Powstaje nowy stosunek umowny. Również w przypadku tego stosunku umownego obowiązują niniejsze Warunki uczestnictwa i korzystania, a także wszelkie inne warunki, o których usługodawca poinformuje Cię przed skorzystaniem z usługi. Jeśli nie chcesz skorzystać z płatnej usługi, możesz powrócić do bezpłatnych usług, klikając odpowiedni przycisk lub klikając przycisk „Wstecz” w przeglądarce.

(2) Uwaga: Opuszczasz udostępnienie odpłatnej usługi bezpośrednio poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Ponieważ korzystanie z usługi nie może zostać cofnięte, a zwrot pobranych treści nie może być zagwarantowany przez Ciebie w taki sposób, że nie możesz już z niego korzystać po zwrocie, nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia dotyczące korzystania z płatnych usług.

(3) Wszystkie podane opłaty są cenami netto i dlatego należy doliczyć do nich podatek VAT w obowiązującej wysokości.

(4) O ile oferta nie stanowi inaczej, płatność może być dokonana na rachunek lub przez polecenie zapłaty (SEPA). Odpowiednia kwota faktury musi zostać przelana na konto wskazane na fakturze. Możliwości metody płatności są podane podczas realizacji zamówienia i przed jego wysłaniem.

§ 13 Tworzenie profili użytkowników

(1) Jeśli taka funkcja jest dostępna w Voltimum, możesz spersonalizować swój profil użytkownika zgodnie z wymaganiami w zakresie niniejszych Warunków uczestnictwa i korzystania. Proszę zwrócić uwagę na ograniczenia § 16.

(2) Zasadniczo usługodawca nie weryfikuje tożsamości posiadaczy profili i danych w profilach. Usługodawca nie gwarantuje zatem, że każdy posiadacz profilu jest osobą, za którą podaje się dany właściciel profilu.

§ 14 Ustawianie przez Ciebie własnych treści

(1) Jeśli funkcja Voltimum jest dostępna, możesz, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zamieszczać treści w Voltimum i udostępniać je osobom trzecim.

(2) Zamieszczając treści, udzielasz usługodawcy bezpłatnego i zbywalnego prawa do korzystania z poszczególnych treści, w szczególności

 • przechowywania treści na serwerze usługodawcy i ich publikację, w szczególności ich publiczną dostępność (np. przez wyświetlanie treści na Voltimum),

 • edycji i powielania, o ile jest to niezbędne do dostarczenia lub publikacji odpowiedniej treści, oraz

 • przyznawania – również odpłatnie – praw użytkowania osobom trzecim w odniesieniu do Twoich treści zgodnie z § 15.

Jeśli wycofasz zamieszczone treści z Voltimum, przyznane nam prawo do użytkowania i wykorzystywania, które nam przyznałeś, wygasa. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przechowywania stworzonych kopii do celów bezpieczeństwa/dowodowych. Prawa użytkowania już przyznane uczestnikom udostępnionych przez Ciebie treści również pozostaną nienaruszone.

(3) Ponosisz pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Usługodawca nie dokonuje przeglądu treści pod kątem kompletności, prawidłowości, legalności, aktualności, jakości i przydatności do określonego celu. W związku z tym oświadczasz i gwarantujesz dostawcy usług, że jesteś jedynym właścicielem wszystkich praw do treści publikowanych przez Ciebie w Voltimum lub że dysponujesz innym tytułem (np. zgodą właściciela praw autorskich) do zamieszczania treści w Voltimum, by zagwarantować prawa do użytkowania i korzystania zgodnie z poprzednim ustępem (2).

(4) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania treści i/lub edycji, blokowania lub usunięcia treści, które zostały opublikowane bez uprzedniego powiadomienia, jeśli opublikowanie treści przez użytkownika lub sama treść stanowi naruszenie § 16 lub istnieją konkretne dowody na to, że nastąpi poważne naruszenie § 16. Usługodawca weźmie jednak pod uwagę Twoje uzasadnione interesy i wybierze najłagodniejsze środki, aby zapobiec naruszeniu § 16.

§ 15 Prawo do korzystania z dostępnych treści w Voltimum

(1) Jeśli w niniejszych Warunkach uczestnictwa i użytkowania lub w Voltimum nie jest wyraźnie dozwolone dalej idące użytkowanie lub nie jest ono tam umożliwione przez odpowiednią funkcję (np. przycisk pobierania),

 • wówczas treści dostępne w Voltimum można pobierać i wyświetlać wyłącznie dla własnych celów online. To prawo użytkowania jest ograniczone do czasu trwania umownego uczestnictwa w Voltimum;

 • zabrania się edycji, modyfikowania, tłumaczenia, wyświetlania lub prezentowania, publikowania, wystawiania, powielania lub rozpowszechniania w całości lub w części treści dostępnych w Voltimum. Zabrania się również usuwania lub modyfikowania informacji o prawach autorskich, logo i innych oznaczeń lub informacji o ochronie.

(2) Użytkownik jest uprawniony tylko do pobierania treści („Pobierz”), a także do drukowania treści, o ile istnieje możliwość pobierania lub drukowania w Voltimum w formie funkcji (np. za pomocą przycisku pobierania).

Otrzymasz tymczasowe i niewyłączne prawo do wykorzystywania do własnych celów treści, które zostały należycie pobrane lub wydrukowane. Jeśli chodzi o treści, które są przekazywane w ramach podstawowego członkostwa za opłatą, kolejnym warunkiem

udzielania praw jest uiszczenie opłaty w pełnej wysokości. Poza tym wszystkie prawa do treści pozostają w gestii pierwotnego właściciela praw (usługodawcy lub odpowiedniej osoby trzeciej).

(3) Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

§ 16 Zabronione działania

(1) Usługi dostępne w Voltimum są przeznaczone do użytku biznesowego przez użytkowników.

(2) Zabrania się jakiejkolwiek działalności w związku z naszym portalem Voltimum, która narusza obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub zasady ochrony młodzieży. W szczególności zabrania się:

 • publikowania, rozpowszechniania, oferowania i promowania treści pornograficznych, treści, usług i/lub produktów noszących znamiona oszustwa i/lub naruszających przepisy dotyczące ochrony dzieci, przepisy dotyczących ochrony danych i/lub inne przepisy;

 • korzystania z treści, które obrażają lub zniesławiają innych użytkowników lub osoby trzecie;

 • użytkowania, udostępniania i rozpowszechniania treści, usług i/lub produktów chronionych prawem lub obciążonych prawami osób trzecich (np. prawami autorskimi) bez wyraźnego upoważnienia do tego.

(3) Ponadto, niezależnie od ewentualnego naruszania prawa podczas publikowania własnych treści w Voltimum i podczas komunikowania się z innymi uczestnikami lub stronami trzecimi (np. poprzez wysyłanie pytań, uczestnictwo w forach dyskusyjnych lub zamieszczanie wpisów), nie wolno Ci:

 • rozpowszechniać wirusów, trojanów i innych szkodliwych plików;

 • wysyłać niechcianych lub spamowych e-maili i listów-łańcuszków;

 • rozpowszechniać nieprzyzwoitych, obraźliwych, o charakterze seksualnym, obscenicznych lub zniesławiających treści lub komunikatów oraz jakichkolwiek treści lub komunikatów, które są w stanie promować lub wspierać rasizm, fanatyzm, nienawiść, przemoc fizyczną lub czyny bezprawne (zarówno wprost jak i w sposób domniemany);

 • nękania innych użytkowników, np. przez wielokrotny kontakt osobisty przy braku reakcji lub wbrew woli innego użytkownika, jak również promocji lub wspierania takiego nękania;

 • żądania od innych uczestników do ujawnienia haseł lub danych osobowych do celów komercyjnych, prawnych lub nielegalnych;

 • rozpowszechniania i/lub publicznego odtwarzania treści dostępnych w Voltimum, chyba że wyraźnie zezwoli na to dany autor lub jest to wyraźnie przewidziane jako funkcja w Voltimum.

(4) Zabronione jest również jakiekolwiek działanie, które może wpłynąć na sprawne działanie Voltimum, w szczególności przeciążanie systemów usługodawcy.

(5) Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nielegalnym, mającym charakter nadużycia, niezgodnym z umową lub w inny sposób nieautoryzowanym użyciu Voltimum, skontaktuj się z nami poprzez e-mail kundenbetreuung@voltimum.de, Usługodawca sprawdzi zdarzenie i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania.

(6) Jeśli istnieje podejrzenie działania niezgodnego z prawem lub karalnego, usługodawca jest uprawniony i ewentualnie zobowiązany do sprawdzenia Twoich działań i, w razie potrzeby, wszczęcia odpowiednich kroków prawnych. Może to obejmować zgłoszenie sprawy do prokuratora.

§ 17 Blokowanie dostępu

(1) Usługodawca może zablokować tymczasowo lub trwale dostęp do Voltimum, jeśli zaistnieją konkretne przesłanki związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków uczestnictwa i użytkowania i/lub obowiązującego prawa, lub jeśli usługodawca ma jakikolwiek inny uzasadniony interes w blokadzie. Podejmując decyzję o zawieszeniu, usługodawca należycie uwzględni Twoje uzasadnione interesy.

(2) W przypadku tymczasowego lub stałego zablokowania dostawca usług blokuje autoryzację dostępu i powiadamia o tym w e-mailu.

(3) W przypadku tymczasowego zablokowania usługodawca ponownie uaktywnia autoryzację dostępu po upływie okresu blokowania i powiadamia o tym w e-mailu. Nie można przywrócić zablokowanej na stałe autoryzacji dostępu. Osoby zawieszone na stałe są trwale wykluczone z uczestnictwa w naszym portalu i nie mogą ponownie zarejestrować się w Voltimum.

§ 18 Proces reklamacji

W przypadku naruszeń praw wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa i użytkowania, użytkownik może wnieść skargę za pomocą wiadomości mailowej na adres: Obsługa-klienta@voltimum.pl

V. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

§ 19 Ochrona prywatności

(1) Do obowiązków usługodawcy z zakresu jakości usług należy odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi użytkowników (dane te nazywane są poniżej „danymi osobowymi”). Dane osobowe wynikające z Twojego zgłoszenia do Voltimum i z korzystania z dostępnych usług są zatem gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez usługodawcę, o ile jest to konieczne do umownego świadczenia usług i jest dozwolone przez prawo lub zarządzone przez ustawodawcę. Usługodawca traktuje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych i nie przekaże ich osobom trzecim.

(2) Ponadto usługodawca korzysta z danych osobowych tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie się na to zgodził. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

(3) Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Polityce prywatności.

(4) Dane osobowe są przechowywane u usługodawcy dopóki użytkownik się nie wyloguje. Nie będzie miało przy tym miejsce czasowe ograniczenie przechowywania danych.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności

§ 20 Ograniczenie odpowiedzialności za bezpłatne usługi

Jeśli poniesiesz jakiekolwiek szkody w wyniku korzystania z usług świadczonych bezpłatnie w Voltimum (w tym pobierania bezpłatnych treści), usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie, w jakim szkoda została spowodowana umownym korzystaniem z bezpłatnych treści i/lub usług tylko w przypadku wystąpienia zamiaru (w tym podstępu) i rażącego niedbalstwa ze strony usługodawcy.

§ 21 Ograniczenie odpowiedzialności za usługi płatne

W ramach korzystania przez Ciebie z płatnych usług (w tym pobierania płatnych treści), usługodawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z następującymi zasadami:

(1) W przypadku szkód spowodowanych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez usługodawcę lub jego przedstawicieli prawnych, kierownictwo lub osoby wykonujące polecenia, usługodawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń.

W przypadkach lekkiego naruszenia jedynie nieznacznych zobowiązań umownych usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W pozostałym zakresie odpowiedzialność usługodawcy jest ograniczona w przypadków drobnych szkód wywołanych niedbalstwem do szkód, z których wystąpieniem należy się liczyć w ramach danego stosunku umownego (przewidywalne szkody związane z typem umowy). Dotyczy to również wynikających z niedbalstwa niewielkich naruszeń obowiązków przedstawicieli prawnych, kadry kierowniczej lub zwykłych pracowników usługodawcy.

(3) Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku podstępu, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, naruszenia gwarancji i roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

VII. Pozostałe postanowienia

§ 22 Wymóg formy pisemnej

Jeśli niniejsze Warunki uczestnictwa i użytkowania nie stanowią inaczej, wszystkie oświadczenia złożone w kontekście uczestnictwa w naszym portalu muszą być złożone na piśmie lub pocztą elektroniczną. Adres e-mail usługodawcy to kundenbetreuung@voltimum.de. Adres pocztowy usługodawcy to:

Voltimum GmbH, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg, Niemcy

Zmiany w danych kontaktowych są zastrzeżone. W przypadku takiej zmiany usługodawca powiadomi Cię.

§ 23 Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków uczestnictwa i użytkowania jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona. W miejsce nieważnego postanowienia obowiązuje postanowienie ważne, które ekonomicznie jest najbliższe celowi stron.

§ 23 Prawo obowiązujące

Niniejsze Warunki uczestnictwa i użytkowania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Niniejsze Warunki uczestnictwa i użytkowania nie naruszają polskich przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.